หนังสือรับรองกรมส่งเสริมฯ
กรุณาเซ็นและประทับตราบริษัท ส่งเอกสารตัวจริงพร้อมสินค้าตัวอย่างหนังสือรับรองกรมส่งเสริม.doc

ท่านสามารถโหลดไฟล์ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับการทำ Invoice และคำแนะนำในการจัดงานแสดงสินค้าได้โดย คลิกที่คำว่า เลือกโหลดข้อมูลทั้งหมดหากมีข้อสงสัย สามารถ โทร สอบถามได้ที่ (02)249-3311 (Auto 9 lines)
E_MAIL : exhibition@opensea.co.th